Most Watched Video Powered by Trendolizer

THEO DÒNG SỬ VIỆT | Sự thật cay đắng thốt ra từ một...

Trending story found on www.facebook.com


Sự thật cay đắng thốt ra từ một cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam "chúng tao ngày nào cũng giết...chúng tao phạm tội ác chiến tranh".#Đ37
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments